Якості особистості

Узагальнена з урахуванням фахового практичного досвіду інформація про психологічні якості сучасної особистості

Сучасна психологічна теорія розглядає якості особистості (рос., анахр., — личностные качества) як сталі внутрішні характеристики людини, кожна з яких, більшою чи меншою мірою визначає помисли, комунікації, поведінку, відчуття, реакції, цінності та її відношення до оточуючих і себе самої.

Практика надання клієнтам психологічної допомоги, підтримки чи супроводу — переконливо підтверджує, що якості особистості не є чимсь незмінно-статичними, і часто-густо можуть (якщо не повинні) динамічно змінюватися впродовж життя.

Якості особистості направду можуть змінюватися і розвиватися, зокрема, зазнаючи впливу різних чинників, серед яких, на мій погляд, виділяється освіта, оточення, здібності, виховання, генетика, досвід тощо

За допомогою психотерапевта, психолога чи тренера-психолога, рідше самостійно, що складно, адже вимагає багато читання, осмислення і відтак — часу, сучасна людина може:

 1. Свідомо та/чи підсвідомо попрацювати над своїми якостями так, щоби підсилювати позитивні і поступово долати негативні,
 2. Формувати нові якості, що допомагають ефективніше досягати бажаного і, в цілому, бути щасливими, що рішуче неможливо без психічного та фізичного здоров’я

Іншими словами, особистісні якості – це тривкі і стійкі внутрішні особливості людини, через які відображаються не лише суто психологічні (психічні), а й професійні, організаторські, вольові, моральні, творчі та інші її характеристики.

Практика психотерапії доводить, що якості особистості — суперважливий аспект людської психології, який не просто впливає, а й нерідко безпосередньо визначає щастя, успіх, самореалізацію, повноту тощо

Класифікації якостей особистості
Картинку адаптовано звідси

КЛАСИФІКАЦІЇ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

На практиці і залежно від індивідуальної психологічної проблематики, якості особистості можна диференціювати дуже різними способами, але на мою думку, уваги заслуговує така універсалізована структура:

 • Залежно від їх упливу на соціальну адаптацію, соціалізацію, комунікацію та стосунки:
  • Позитивні
  • Негативні
  • Фахові
  • тощо
 • За відображенням здатностей до саморегуляції, самовладання тощо:
  • Моральні
  • Вольові
  • Інтелектуальні
  • Організаторські
  • тощо

ПОЗИТИВНІ ЯКОСТІ

За визначенням, позитивні якості – це усе те в психіці людини, що сприяє розвитку особистості, дорослішанню, зростанню, самовладанню, збалансованим стосункам із оточуючими, самореалізації, досягненню суспільно-корисних цілей та задоволенню потреб як індивіда.

До них, зокрема відносять:

 • доброчесність – як дотримання істини, неприйнятність брехні, шахрування, лицемірства тощо;
 • самовідданість — це внутрішня присвята або просто прив’язаність, вірність чи лояльність чому-небудь і кому-небудь
 • відповідальність – як спроможність і готовність зіткнутися навіть із небажаними наслідками своїх слів, дій чи бездіяльності, а також рішення та/або зобов’язань
 • працьовитість, яка у свою чергу, неможлива без цілеспрямованості, наполегливості, старання, продуктивності, концентрації тощо
 • справедливість – в сенсі звички слідувати нормам та правилам рівності, пропорційності та симетричності як щодо врахування інтересів інших, так і самореалізації тощо
 • самоконтроль – як здатність тамувати свої емоції та/або керувати бажаннями, потребами, інтересами, пориваннями, спокусами чи труднощами тощо
 • оптимістичність – це якість, що уособлює «додатнє» ставлення до життя, кар’єри, бізнесу, служби чи роботи і, як правило, не існує без «віри у краще майбуття» та пов’язана з гумором, іронією, надією, емпатією, гумором та ін.
 • ініціативність – як готовність брати на себе справи ключової важливості незалежно від їх складності та/чи обсягу і неодмінно продукувати оточуючим предметні ідеї, для вирішення важливих для них нюансів буття тощо
 • добродійність – в розумінні реальної готовності і бажання посильно допомагати, належним чином співчувати, щиро виявляти терпимість, культивувати безкорисливість тощо
 • ввічливість – являє собою постійну повагу до оточуючих, а також тактовність, поштивість, шляхетність, компліментарність та ін

В контексті позитивних якостей особистості цікавою є концепція сильних рис характеру, викладена у подробицях англійською мовою тут, але коротко унаочнена Простором Психологів:

НЕГАТИВНІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Фахівці з ментального здоров’я кваліфікують негативними ті якості, наявність яких порушує психічну рівновагу, перешкоджає особистісному розвитку, провокують конфлікти з близькими та/або оточуючими, стоять на заваді досягненню цілей та унеможливлюють самореалізацію чи просте задоволенню потреб.

До основних негативних якостей особистості, на мій погляд, треба зараховувати:

 • брехливість – як нездатність дотримуватися істини та обманювання, а також вигадки, перебільшування і відмова визнавати самоочевидні помилки;
 • лінощі – проявляються у ненаполегливості, від’ємності старань, низьких показниках продуктивності, частих відволіканнях від праці, прокрастинації тощо;
 • несправедливість – прояви котрої, найчастіше, це і порушення правил, і заперечення усталених норм, висміювання фундаментальність принципів взаємодії, ігнорування природних прав та/або інтересів інших, а також, звісно, свавілля та корупція;
 • злість – як небажання надавати допомогу, неконтрольовані приступи агресії, неспроможність підтримати чи поспівчувати, а також жорстокість, заздрощі та ненависть;
 • песимістичність — відображає від’ємне ставлення до буття, невіру у зміни на краще, відчайдушність, тугу, нарікання, докори тощо
 • безвідповідальність, зазвичай, це неспроможність прийняти наслідки своїх слів, дій чи рішень, а також постійні спроби ухилитися від небажаних подій та фактів, що спричинені минулими зобов’язаннями тощо;
 • зрадливість – як злісне порушення лояльності, підступність, змова та ін

МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Говорячи про моральні якості особистості, як правило, фахівці з ментального здоров’я відзначають ті, через які відображаються етичні цінності, правила та/або норми, якими особистість керується у повсякденній поведінці, побутовому ставленні до себе та інших людей, а також суспільства, природи, Бога тощо.

Моральні якості особистості
Картинку адаптовано звідси

До переліку моральних (етичних) якостей, як правило, відносять честолюбство, совість, порядність, гідність, милосердя, віра, надія, благоговіння та ін

ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Характеризуючи коротко вольові якості, слід наголосити, що це насамперед ті, у яких виявляються здатності особистості керувати собою.

Саме вольові якості, зокрема, характеризують спроможність особистості ефективно керувати своїми діями, думками, відчуттями, мотиваціями, бажаннями, емоціями тощо

Від вольових якостей особистості напряму залежить і успішність спроб утриматися від розмаїтих спокус сучасного споживацького середовища, готовність стоїчно і стійко долати різні труднощі, перемагати себе тощо.

До вольових якостей, зазвичай, відносять такі як, скажімо: самодисципліна, усидчивість, наполегливість, самовладання, здоровий глузд, самоконтроль, самоорганізованість, автономність, цілеспрямованість, ініціативність, сміливість, рішучість тощо

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Додаючи кілька слів про фахові якості особистості, передовсім треба зазначити, що це ті, які віддзеркалюють загальний рівень кваліфікації чи то пак професійної компетентності окремого індивіда.

Іншими словами, це є свого роду, результат поєднання знань, досвіду, навичок, відношення до праці, а також, звісно, вроджених і набутих здатностей навчатися, адаптуватися, продукувати інновації, виявляти творчі здібності, ефективно співпрацювати у групі тощо

Найчастіше до переліку основних фахових якостей особистості відносять: акуратність, виваженість, неконфліктність, залученість, проактивність, гнучкість мислення, харизматичність, нестандартність підходів до вирішення складних завдань, спроможність здійснювати управління групою, усвідомлення відповідальності тощо

ЯКОСТІ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

В контексті якостей особистості треба сказати, що існує словосполучення, яке іноді вживається та інколи мається на увазі під ними — це «якості психіки» (психічні якості, якості характеру).

За визначенням, психічні якості — це також усталені індивідуально-психологічні особливості, які визначають людину як особистість, що відмінна від інших.

Серед такий якостей психіки або психологічних властивостей, найчастіше згадуються: архетип, характер, темперамент, здібності, відношення тощо

Власне, як і особистісні якості — психічні властивості також здійснюють чималий вплив на психічне і соматичне здоров’я, емоційний фон, настрій, соціальні взаємозв’язки, комунікативну ефективність, фахову діяльність та багато-багато іншого

ПІДСУМКИ

Мабуть, головне, що слід розуміти про якості (або як їх ще називають риси) особистості читачам-непсихологам, які переймаються через небажані їхні прояви у себе чи поведінці своїх близьких — це те, що вони не лише динамічні та завжди піддаються обробці.

Іншими словами, наявність навіть «закоренілих негативних якостей у особистості» — жодним чином не вважається в теорії та практиці сучасної психології вироком.

Більш того, над виправленням існуючим чи розвитком нових позитивних якостей, у тому числі моральних, вольових, інтелектуальних, професійних тощо — можна з неабияким успіхом працювати навіть самостійно.

Проте, як показує практика, адже мої Клієнти нерідко звертаються до мене лише після довготривалих і не зовсім успішних спроб самостійно пропрацювати небажані якості своєї особистості — найшвидше та найефективніше йти цим шляхом разом із фахівцем-психологом.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

Щоби дослідити і проаналізувати якості своєї особистості, а також, накреслити оптимальний шлях їх удосконалення та/або розвитку нових — звертайтеся до мене безпосередньо через контакти в профайлі:

Альона Шмига, психотерапевтка
Клікайте картинку і профайл відкриється у новій вкладці

Або підберіть відповідних фахівців використавши простий та універсальний функціонал “націлювання експертизи” у спеціальному розділі Простору Психологів

Автор