11 публікацій

Профільні науковці та фахівці сучасності визначають спеціальну психологію як галузь, що досліджує, інтерпретує, враховує та коригує психологічні особливості дітей та дорослих із різними психофізичними порушеннями, зокрема:

 • вади мовлення, зору, слуху тощо
 • розумова (інтелектуальна) відсталість
 • складні дефекти (кілька порушень водночас)

На практиці, інтерес людей до спеціальної психології дуже часто виникає та повністю вичерпується нею як складовою частиною дефектології, дисципліни, яка вивчає та удосконалює засади і особливості навчально-виховного процесу за участі дітей із психофізичними вадами

Дефектологія і різновиди спеціальної психології

Позаяк особливості різних вад фізичного та/або психічного розвитку дітей безпосередньо впливають як на протікання процесу, так і на якість кінцевого результату пізнавальної діяльності — це призводить до наслідків для формування дитячої особистості

Притаманні деяким дітям вади психофізичного розвитку, у свою чергу — ділять дефектологію на цілий ряд дисциплін, серед яких варто виділити:

 • сурдопедагогіка – опрацьовує аспекти виховного і навчального процесів у дітей з порушеннями слуху;
 • тифлопедагогіка — займається тим сами, що й сурдопедагогіка, але працює із вадами зору;
 • олігофренопедагогіка — забезпечує інструментарій для навчання і виховання дітей із розумою відсталістю;
 • логопедія — досліджує та розробляє методики корекції мовленнєвих недоліків
 • тощо

У зв’язку з глобальною тенденцією до інклюзивності, а також внаслідок війни, останнім часом динамічного розвитку в Україні зазнає і спеціальна психологія, яка зосереджується на особливостях якості життя осіб з порушеннями та/або травмами опорно-рухового апарату.

На практиці, нерідко, саме завдяки методам спеціальної психології можливо суттєво покращити якість не лише навчання, а життя дітей з кількома одночасними вадами розвитку, або так званими складними дефектами (сліпоглухонімота, сліпота+ інтелектуальні вади тощо)

Мета спеціальної психології

Теорія спеціальної психології зазначає у якості мети — усебічне дослідження закономірностей та важливих аспектів психічного розвитку дітей та/або дорослих людей з психофізичними порушення, зокрема:

 • психоедукації, причому нерідко спрямованої не стільки на них, скільки на їх оточення
 • етапи формування особистості,
 • адаптаційні особливості,
 • навчання і виховання,
 • саморозвитку і застосування новітніх технологій у його процесі
 • тощо

На практиці, теоретична основа спеціальної психології корисна тим, що уможливлює як стандартизовані, так і індивідуальні розробки вузькоспеціальних підходів/програм психодіагностики, корекції, психотерапії, профілактики, експертизи як для покращення якості життя клієнтів/пацієнтів, так і для психологічно-побутового розвантаження їх близьких чи оточуючих.

Предмет спеціальної психології

Спеціальна психологія, як галузь для людей із обмеженими психофізичними вадами можливостями — досліджує закономірності загального розвитку та суттєві особливості психічної діяльності як дітей, так і дорослих, котрі змушені жити з вродженими чи набутими психічними та/або фізичними недоліками.

Зокрема, існує поширена думка, що предметом спеціальної психології є вивчення своєрідності індивідального психічного розвитку людей із психофізичними вадами.

Себто, усього розмаїття пізнавальних, мотиваційних, емоційних, вольових та інших психічних процесів, які:

 • по-перше, відбуваються за несприятливих умов наявності вроджених чи набутих внаслідок травмування психофізичних порушень
 • по-друге, виявляються у діяльності, поведінці, реакціях, прагненнях, спілкуванні та інших формах повсякденної активності

Іншими словами, вади розвитку визначають загальні та індивідуальні зміни параметрів психічного функціонування дітей та/або дорослих, а відтак впливають і на вікову динаміку розвитку чи становлення особистості.

Тому, за загальним визнанням, предметом спеціальної психології, фахівці вважають увесь спектр психічних феноменів притаманних будь-яким відхиленням від нормального розвитку, що виникають в результаті впливу несприятливих умов.

Завдання спеціальної психології

На завершення, кілька слів про практичні завдання, пошуком оптимальних рішень щодо яких — успішно займається спеціальна психологія взагалі та спеціалісти, зокрема:

 • По-перше, вивченням нюансів розвитку дитячої та дорослої психіки в осіб з психо-фізичними вадами за різних обставин в цілому, та зокрема, під час корекційного навчання;
 • По-друге, дослідженням вад розвитку і специфіці формування певних форм психічної діяльності та процесів у різних груп, так би мовити, аномальних дітей;
 • По-третє, розробкою інноваційних засобів, прийомів та технологій ранньої (своєчасної) психодіагностики різних вад розвитку в дитячому віці;
 • По-четверте, власне на практиці це відбувається найчастіше — підбором та здійсненням персоналізованих інструментів психокорекції та/або психотерапії порушень розвитку
 • По-п’яте, обгрунтуванням психологічного змістів, форм та методів ефективного протікання навчально-виховного процесу при максимально сприятливих умовах інклюзивних середовищ
 • По-шосте, психологічною експертною оцінкою продуктивності методів, що застосовуються із метою навчання дітей із порушеннями психічного та/або фізичного розвитку тощо.

Як свідчить теорія і практика сучасної спеціальної психології, найактуальнішими її завданнями у 21-му столітті є удосконалення процесів розробки дієвих діагностичних методик та напрацювання засобів, шляхів та способів максимальної компенсації не лише вроджених вад розвитку у дітей, а і набутих внаслідок різних травм психофізичних порушень у дорослих.

ПІДСУМКИ

Спеціальна психологія, у всій множині своїх теоретико-практичних засобів, досліджень, розробок, технологій та рекомендацій — уможливлює реальне покращення якості життя як дітей з психофізичними вадами, так і дорослих.

Спеціальна психологія тісно пов’язується з такою галуззю суспільного знання як дефектологія, та відіграє суттєву роль у таких дисциплінах як логопедія, сурдопсихологія, психологія осіб з обмеженими можливостями тощо

Позаяк на практиці, люди стикаються зі спеціальною психологією у випадках виявлення чи появи серед своїх близьких осіб із вродженими (чи набутими внаслідок травм) вадами психічного та/або фізичного розвитку, головне, що першим кроком для надання відповідної у таких випадках допомоги — це звернення до відповідних фахівців.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

Щоби розпочати пошук індивідуальних рішень зі сфери спеціальної психології, які здатні змінити на краще вимушено актуальні для вас обставини чи передумови — звертайтеся безпосередньо до мене через контакти у профайлі на веб-платформі.

Або, підберіть фахівців із відповідною проблематиці експертизою у спеціальному розділі “Простору Психологів” скориставшись простим і водночас максимально точним в уанеті функціоналом “націлювання експертизи”