Мислення

Узагальнена з урахуванням практичного досвіду інформація про суть та сучасні психологічні особливості мислення

Мислення — це процес внутрішньої діяльності, за допомогою якої людина формулює ідеї, концепції, ухвалює рішення та розв’язує проблеми.

Цей процес складається з багатьох аспектів, таких як сприйняття, увага, пам’ять, мовлення, логічне мислення, творчість, інтелект тощо.

АСПЕКТИ МИСЛЕННЯ

Сприйняття — це процес прийому і обробки інформації з навколишнього світу за допомогою органів чуття.

Людина може сприймати інформацію в різних формах: зорову, слухову, тактильну, запахову та смакову.

Однак, сприйняття може бути спотвореним через нашу попередню думку (упередження) або очікування, що може впливати на те, як ми розуміємо та інтерпретуємо інформацію.

Увага — здатність людини зосереджувати свій розум на конкретному об’єкті або ідеї, ігноруючи зовнішні різновиди.

Може бути спрямована на велику кількість різних стимулів, але обмежена своїм вмістом.

Оскільки увага є обмеженим ресурсом, людина повинна використовувати її ефективно, щоби досягати максимального результату.

Пам’ять — це здатність людини зберігати інформацію в своєму мозку та відновлювати її пізніше.

Пам’ять може бути розділена на три основні види: сенсорна пам’ять, короткочасна пам’ять та довготривала пам’ять.

Сенсорна пам’ять зберігає інформацію лише на кілька секунд, короткочасна — зберігає інформацію на декілька хвилин, а довготривала — тривалий час, навіть упродовж усього життя людини.

Мовлення — здатність людини спілкуватися з іншими, використовуючи мовні знаки та правила граматики і що включає звукову мову, писемність, міміку та жести.

Мовлення є ключовим аспектом мислення, оскільки допомагає людині висловлювати свої ідеї та спілкуватися з іншими.

Логічне мислення — спроможність аналізувати інформацію та використовувати розумові процеси, щоб зробити висновки та ухвалити рішення.

Логічне мислення базується на правилах логіки, а також на нашому досвіді та знаннях і може бути розвинуте шляхом вправ та тренувань разом з тренером-психологом, коучем, ментором, тьютором тощо.

Творчість — здатність людини створювати нові ідеї та концепції і, водночас, вимагає поєднання креативності, уяви та логіки.

Творчість може бути розвинута через стимулювання уяви та здатності думати нестандартно.

Інтелект — це загальна здатність людини до навчання, розумової діяльності та розв’язання проблем.

Інтелект може бути виміряний різними способами, наприклад, за допомогою IQ-тестів, але він не обмежується лише числовим значенням.

Інтелект можна розвивати і поліпшувати за допомогою навчання, тренувань та вправ розроблених разом з психологом.

ДОСЛІДЖЕННЯ МИСЛЕННЯ

Існують різні підходи до дослідження мислення, наприклад, когнітивний, біхевіористський та гештальт-підходи.

 • Когнітивний підхід фокусується на процесах мислення та сприйняття.
 • Біхевіористський підхід вивчає зовнішню поведінку людини.
 • Гештальт-підхід досліджує способи організації інформації та її сприйняття людиною.

Когнітивний підхід, який був розвинений у 1950-х роках, розглядає мислення як процес, що включає сприйняття, увагу, пам’ять, мовлення та рішення.

За цим підходом мислення можна розглядати як комп’ютерну обробку інформації, де вхідні дані оброблюються та видаються на вихід.

Когнітивний підхід досліджує, які процеси відбуваються в мозку людини, коли вона мислить, та які фактори впливають на ці процеси.

Біхевіористський підхід, який розвивався у 1920-х та 1930-х роках, досліджує зовнішню поведінку людини та ті чинники, які спонукають її до виконання тих чи інших дій.

За цим підходом мислення розглядається як результат звичок та навичок, що формуються в процесі взаємодії з навколишнім середовищем.

Гештальт-підхід, який розвинувся у 1910-х роках, вважає, що людина сприймає світ як цілісний образ, а не як окремі елементи.

За цим підходом мислення розглядається як процес організації інформації у цілісний образ, а не як обробка окремих елементів.

РІЗНОВИДИ МИСЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ

На практиці, мислення може бути розвинуте та поліпшене за допомогою різних вправ та тренувань у будь-якому віці.

Наприклад, вправи з логічного мислення можуть допомогти покращити здатність до аналізу та розв’язання проблем, тоді як вправи з креативного мислення можуть допомогти розвивати здатність до генерації нових ідей та інновацій.

Аналітичне мислення є важливим у наукових дослідженнях, бізнесі та праві.

Воно дозволяє людині розбиратись у складних проблемах, аналізувати дані та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Крім того, аналітичне мислення є важливим для критичного осмислення інформації та відокремлення фактів від спекуляцій.

Інтуїтивне мислення може бути корисним у ситуаціях, де потрібно швидко ухвалювати рішення на основі власних досвіду та інтуїції.

Емоційне мислення дозволяє людині розуміти та співпереживати з емоційним станом інших людей, що є важливим у взаємодії з іншими та побудові міжособистісних відносин.

Креативне мислення є важливим для розвитку нових ідей та інновацій, що може бути корисним у бізнесі, наукових дослідженнях та технічному розвитку.

Воно дозволяє людині думати за межами звичайних рамок та знаходити нові способи розв’язання проблем.

Нарешті, культурний контекст може впливати на спосіб мислення та сприйняття інформації.

Наприклад, у деяких культурах важливіше сприйняття контексту та зв’язків між різними елементами, тоді як у інших культурах більший акцент робиться на окремих деталях.

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МИСЛЕННЯ

На практиці, існує безліч методів та тренувань, які можуть допомогти розвинути та поліпшити мислення.

Основні, на мій погляд із них включають:

 1. Вправи на розвиток творчості:
  • Сприяють розвитку творчого мислення та здатності приходити до нестандартних рішень.
  • Наприклад, можна запропонувати задачу, яка має кілька різних рішень, та попросити учасників знайти якомога більше варіантів розв’язання.
 1. Тренування пам’яті:
  • Допомагають розвивати пам’ять та здатність концентруватися на важливій інформації.
  • Наприклад, можна попросити учасників запам’ятати список слів та повторити їх через деякий час.
 1. Вправи на розвиток логічного мислення:
  • Сприяють розвитку здатності до аналізу та розв’язання проблем.
  • Наприклад, можна запропонувати задачу з логічними відношеннями, яку учасники повинні розв’язати.
 1. Вправи на розвиток мислення на кшталт «мозкового штурму»:
  • Сприяють розвитку здатності до генерації нових ідей та розв’язання проблем.
  • Наприклад, можна попросити учасників знайти якомога більше способів використання звичайного предмета.
 1. Тренування уваги:
  • Допомагають розвивати здатність до концентрації та уваги на важливій інформації.
  • Наприклад, можна запропонувати учасникам виконати завдання з багатьма елементами, серед яких потрібно знайти лише певні.
 1. Вправи на розвиток емоційного інтелекту:
  • Розвивають здатність до розуміння та керування власними емоціями та емоціями інших людей.
  • Наприклад, можна попросити учасників відобразити емоції різних людей на зображеннях та спробувати зрозуміти, що вони відчувають.
 1. Вправи на розвиток критичного мислення:
  • Сприяють розвитку здатності до аналізу та оцінки інформації, що отримується.
  • Наприклад, можна запропонувати учасникам оцінити достеменність певної інформації та відповісти на питання щодо її можливих наслідків.
 1. Вправи на розвиток множинного мислення:
  • Допомагають розвитку здатності до розуміння різних поглядів та здатності до розв’язання конфліктів.
  • Наприклад, можна запропонувати учасникам спробувати розв’язати конфлікт, який виник між двома людьми з різними поглядами на одну ситуацію.
 1. Вправи на розвиток креативного мислення:
  • Розвивають здатність до генерації нових ідей та рішень.
  • Наприклад, можна запропонувати учасникам придумати нову продукцію або послугу, яка б була корисною для суспільства.
 1. Вправи на розвиток метакогнітивних навичок:
  • Сприяють розвитку здатності до розуміння власного мислення та навчання.
  • Наприклад, можна запропонувати учасникам проаналізувати свій власний процес навчання та зрозуміти, як можна покращити свої результати.

ПІДСУМКИ

Мислення є важливою складовою людської психіки та є ключовим елементом успіху в багатьох сферах життя.

Розуміння процесів мислення та їх розвитку допомагає людям краще розуміти себе, взаємодіяти з іншими людьми та розв’язувати проблеми.

Існують різні види мислення, такі як аналітичне, інтуїтивне, креативне, критичне, множинне, емоційне та метакогнітивне, які можна розвивати через різноманітні вправи та практики розроблені і застосовувані за участі психолога.

Здатність до різних видів мислення є важливим фактором розкриття внутрішнього потенціалу та самореалізації.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби розпочати за допомогою вправ та практик покращувати різні аспекти мислення та розвивати здатності до аналізу, творчості, емпатії тощо,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть відповідних індивідуальній психологічній проблематиці фахівців у спеціальному розділіПростору Психологів” шляхом “націлювання потрібної експертизи на запити, теми, скарги, симптоми, методи, спеціальності тощо.