Структура психології

Загальна інформація про стуктуру психології в публікації Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

Всі ми знаємо, що психологія пов’язана зі сприйняттям, мисленням, поведінкою та багатьма іншими аспектами, що стосуються людської психіки. Однак, для того, щоб більш глибоко розуміти цю науку, необхідно знати її структуру та розділи.

Структура психології – це певна система підходів, яка допомагає краще зрозуміти цю науку. Ця структура охоплює не тільки основні розділи психології, але й психологічні теорії, методи дослідження та спеціалізовані напрямки.

Вивчення структури психології допомагає вченим краще зрозуміти психічні процеси, що відбуваються у людей, та розробити ефективні методи їх дослідження.

В даній статті ми розглянемо структуру психології, включаючи основні розділи психології, взаємопов’язані форми вияву психіки, психологічні теорії та методи дослідження.

Також ми розглянемо спеціалізовані напрямки психології та висвітлимо важливість дослідження різних аспектів психології для практичних застосувань.

Розуміння структури психології допоможе вам зрозуміти, як люди думають, вчиняють та спілкуються, та дозволить краще розуміти і допомагати людям.

Основні розділи психології

У психології існує багато різних напрямів та підходів до вивчення людської психіки. Вони розглядають психічні явища та процеси з різних ракурсів та допомагають зрозуміти складність людської психіки та поведінки.

Один з найважливіших розділів психології – загальна психологія, що зосереджена на дослідженні основних психічних процесів, таких як сприйняття, увага, пам’ять, мислення та інші. Цей розділ є базовим для всієї психології та допомагає розуміти, як працює людський розум.

Психологія особистості – це розділ, що зосереджений на вивченні індивідуальних рис та особливостей людини, її відносин зі світом, розвиток та становлення як особистості. Вивчення цього розділу допомагає краще зрозуміти, які фактори впливають на формування особистості та які можуть бути шляхи розвитку.

Соціальна психологія вивчає взаємодію людей та їх поведінку у групах та соціальних середовищах. Цей розділ допомагає краще зрозуміти взаємодію людей у суспільстві та соціальній структурі.

Психологія розвитку зосереджена на вивченні психологічних аспектів розвитку людини на різних етапах життя. Вона допомагає краще зрозуміти, які фактори впливають на розвиток людини та які можуть бути способи його покращення.

Нейропсихологія зосереджена на вивченні взаємозв’язку між нервовою системою та психічними процесами людини. Цей розділ психології досліджує, як мозок обробляє інформацію, контролює поведінку та впливає на емоційний стан людини.

Клінічна психологія займається дослідженням та лікуванням психічних розладів, що виникають у людей. Це включає депресію, тривожність, шизофренію та інші психічні захворювання.

Педагогічна психологія вивчає психологічні аспекти навчання та виховання. Це охоплює вивчення теорій навчання, формування мотивації до навчання, розвиток пам’яті та інших когнітивних процесів, а також дослідження соціальних та емоційних аспектів навчання.

Прикладна психологія використовує знання психології для вирішення конкретних проблем у різних сферах життя, таких як медицина, бізнес, спорт, право та інші.

Інженерна психологія займається вивченням взаємодії між технікою та людиною з метою покращення робочих процесів та забезпечення безпеки працівників.

Усі ці ьа інші розділи (див. галузі) психології взаємопов’язані та важливі для розуміння людської психіки та її функціонування.

Взаємопов’язані форми вияву психіки

В психології існують три основні форми вияву психіки: психічні стани, психічні властивості та психічні процеси.

Психічні стани – це тимчасові зміни в психічному стані людини, які можуть бути викликані зовнішніми або внутрішніми факторами. Наприклад, настрій, стан тривоги, стан депресії тощо.

Психічні властивості – це особливості психіки людини, які характеризують її здатність до певних видів психічної діяльності. Наприклад, здатність до уваги, пам’яті, мислення, сприйняття тощо.

Психічні процеси – це процеси, які відбуваються у психіці людини і відображають її взаємодію з оточуючим світом. Наприклад, сприйняття, увага, пам’ять, мислення, уява тощо.

Знання про ці форми вияву психіки допомагають розуміти, як працює людська психіка та які процеси впливають на поведінку людини.

Далі в статті будуть розглянуті основні психологічні теорії та методи дослідження, які використовуються для вивчення цих форм вияву психіки.

Психологічні теорії

У цьому розділі ми розглянемо найвідоміші психологічні теорії, які є важливою частиною структури психології. Кожна з них пропонує власний погляд на психіку та її функціонування.

 • Структуралізм був одним з перших напрямків в психології, що зосереджувався на розборі складових частин психіки.
 • Функціоналізм натомість стверджував, що необхідно досліджувати не окремі елементи психіки, а функції, які вона виконує.
 • Гештальтпсихологія розглядала психіку як цілісну систему, вивчаючи взаємодію частин у формуванні цілого.
 • Психоаналіз Фройда зосереджувався на дослідженні підсвідомих процесів, а біхевіоризм – на вивченні поведінки людини у реальних умовах.
 • Когнітивна психологія досліджує мислення та сприйняття, а гуманістична психологія акцентується на особистісному розвитку та самореалізації.

Структуралізм вивчає структуру свідомості та її складові, функціоналізм – функціонування психіки та її адаптацію до середовища, а гештальтпсихологія – сприйняття та відчуття людини як цілісного процесу.

Кожна з цих теорій має свої особливості та важливість у вивченні психіки людини. Вивчення психологічних теорій допомагає вченим краще зрозуміти природу психіки та використовувати ці знання у практичних цілях.

До інших психологічних теорій можна віднести:

 • Теорію еволюційної психології, яка досліджує, як еволюційні фактори впливають на психічні процеси та поведінку людини.
 • Теорію соціокультурної психології, яка досліджує взаємодію індивіда з його соціальним та культурним середовищем.
 • Теорію експериментальної психології, яка базується на використанні наукових методів дослідження для вивчення психічних процесів та поведінки людини.
 • Теорію психології особистісного конструктів, яка вважає, що кожна людина має свій власний спосіб розуміння світу, і що ці уявлення (конструкти) формують її поведінку та сприйняття.
 • Теорію креативності, яка досліджує процеси творчого мислення та створення нових ідей і продуктів
 • тощо

Спеціалізовані напрямки психології

Спеціалізовані напрямки психології є підрозділами головних розділів та складаються з глибокого дослідження конкретних психологічних явищ та процесів.

Давайте розглянемо кожен напрямок детальніше:

 • Психофізіологія – це наука, яка вивчає взаємозв’язок між психічними процесами та фізіологічними реакціями в організмі людини.
 • Вікова психологія – це напрямок, що вивчає психологічні зміни, що відбуваються в розвитку людини на різних етапах життя, від дитинства до старості.
 • Політична психологія – це наука, що досліджує психологічні фактори, що впливають на політичну поведінку та процеси у суспільстві.
 • Екологічна психологія – це наука, що вивчає взаємодію людини з природним та соціальним середовищем і як це впливає на психіку людини.
 • Психологія мистецтва – це наука, що досліджує взаємодію між мистецтвом та психологією, включаючи відчуття, емоції, стиль мислення, творчий потенціал та інше.
 • Психологія спорту – це наука, що вивчає взаємозв’язок між психологічними факторами та спортивними досягненнями, включаючи мотивацію спортсменів, психологічний стан перед змаганнями, управління емоціями та стресом, формування командного духу та співпраці в спортивних колективах, а також вплив фізичних навантажень на психіку людини.
 • Психологія управління досліджує взаємозв’язок між психологією та управлінням, включаючи лідерство, мотивацію, комунікацію, прийняття рішень, управління конфліктами та навички міжособистісних відносин у робочій обстановці.
 • Інженерна психологія вивчає взаємодію між людьми та технікою з метою створення більш ефективних технічних систем. Це включає дослідження технічних інтерфейсів, що максимально пристосовані до психологічних потреб користувачів, а також дослідження впливу робочого середовища на психічний стан працівників.
 • Юридична психологія вивчає взаємозв’язок між психологічними факторами та правовими процесами, включаючи злочинність та поведінку правопорушників, свідчення та показання в суді, психологічну оцінку ризиків, пов’язаних з насильством, та психологічні методи ведення переговорів та розбіжностей.
 • Психологія праці та організацій вивчає взаємозв’язок між психологією та ефективністю роботи в організаціях. Вона охоплює дослідження різних аспектів роботи, таких як мотивація, комунікація, лідерство, конфлікти та стрес. Це дозволяє психологам розробляти ефективні методи для покращення робочих процесів, збільшення продуктивності та задоволеності працівників. Дослідження психології праці та організацій також допомагає виявляти фактори, які можуть призвести до виснаження та вигорання на роботі, та розробляти стратегії для їх попередження та лікування.
 • Експериментальна психологія – це напрямок, що вивчає психічні явища за допомогою експериментальних методів. Вона базується на використанні наукових досліджень та статистичних методів для дослідження психічних процесів та явищ. Експериментальна психологія використовує різноманітні методи, такі як психофізичні вимірювання, тестування, обробка інформації та моделювання психічних процесів. Цей напрямок психології є основою для багатьох інших напрямків психології, таких як когнітивна психологія, соціальна психологія та психологія розвитку.
 • Педагогічна психологія – це наука, яка вивчає психологічні аспекти навчання та виховання. Вона зосереджена на дослідженні психологічних процесів, які відбуваються в процесі навчання, таких як увага, пам’ять, мислення, мотивація та інші. Педагогічна психологія включає дослідження рольових особливостей учнів, взаємодії між учнем та вчителем, використання різних методів навчання та виховання, розробку програм та методик навчання, психологічні основи оцінювання знань та діяльності вчителя. Результати досліджень у педагогічній психології використовуються для покращення ефективності навчального процесу та виховання, розробки індивідуальних підходів до кожного учня та оптимізації навчально-виховного процесу в цілому.

Психологічні методи дослідження

Психологічні методи дослідження – це засоби, за допомогою яких вчені вивчають різноманітні аспекти психіки людини. Такі методи дають можливість провести об’єктивний аналіз та опис різних психічних явищ, їх причин та наслідків.

 • Експериментальні методи

Експериментальні методи є найбільш досконалими і надійними серед психологічних методів дослідження. Вони дають можливість визначити залежність між певними психічними явищами та контролювати умови досліду. Експерименти дозволяють психологам проводити міжособистісні, міжгрупові та внутрішньоособистісні дослідження.

 • Опитувальні методи

Опитувальні методи включають анкетування, опитування та інтерв’ю. Ці методи дозволяють отримувати інформацію про психологічні особливості людей, їх думки, почуття та дії. Опитувальні методи є важливим інструментом для дослідження соціальної та особистісної психології.

 • Методи спостереження

Методи спостереження дають можливість психологам вивчати поведінку людей у різних ситуаціях. Вони використовуються для дослідження розвитку, соціальної та когнітивної психології. При цьому спостереження може бути природним або штучним.

 • Методи кореляційного дослідження

Методи кореляційного дослідження дають можливість вивчати взаємозв’язок між різними психологічними явищами. Вони використовуються для визначення ступеня залежності між двома або більше змінними. Зазвичай використовують кореляційний коефіцієнт, щоб визначити, наскільки сильно залежні одна від одної змінні.

 • Методи кейсів

Методи кейсів (case study) використовуються для детального вивчення конкретного індивіда, групи або події. Ці методи передбачають аналіз великої кількості даних з різних джерел і їх подальше обговорення та інтерпретацію. Сase study дозволяють збільшити розуміння психологічних процесів та їх впливу на поведінку індивідів.

Ознайомившись з цими методами, психолог може вибрати найбільш ефективний спосіб для свого дослідження та отримати якісні та точні дані. Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому вибір методу залежить від конкретного дослідження та поставлених завдань.

Підсумки

Психологія як наука має велику структуру, що охоплює багато розділів та спеціалізованих напрямків. Основні розділи психології включають загальну психологію, психологію особистості, соціальну психологію, психологію розвитку, нейропсихологію, клінічну психологію, педагогічну психологію, прикладну психологію, інженерну психологію, психологію праці та організацій, юридичну психологію та експериментальну психологію.

Крім того, існує багато спеціалізованих напрямків, таких як психологія спорту, психологія управління, психологія мистецтва, психологія екології, психологія політики, психофізіологія, вікова психологія та інші.

Психологічні теорії також важливий аспект психології, що допомагає розуміти психічні процеси людини. Серед психологічних теорій можна виділити структуралізм, функціоналізм, гештальтпсихологію, психоаналіз, біхевіоризм, когнітивну психологію та гуманістичну психологію.

У психології використовуються різні методи дослідження, такі як експериментальні методи, опитувальні методи, методи спостереження, методи кореляційного дослідження та методи кейсів.
Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки.

Вивчення структури психології та її розділів є важливим кроком в розвитку цієї науки. Воно допомагає краще зрозуміти психічні процеси та властивості людини, які в свою чергу є ключовими факторами у формуванні поведінки та особистісних рис. Вивчення різних розділів психології дозволяє більш глибоко зануритись у певний аспект людської психіки та дослідити його на різних рівнях. Крім того, психологічні теорії та методи дослідження дозволяють отримати нові знання та використовувати їх для розв’язання практичних завдань.

Розуміння різних аспектів психології має значення для багатьох сфер життя, включаючи освіту, медицину, бізнес та політику. Наприклад, психологія праці та організацій допомагає підвищити ефективність роботи в організаціях, а психологія спорту дозволяє зміцнити психологічну стійкість та досягнути кращих результатів в спорті. Таким чином, пізнання різних аспектів психології є необхідним кроком для збагачення нашого розуміння людської психіки та використання цих знань для покращення життя.

Автор