Методи психології

Загальна інформація про методи психології, суть, різновиди та особливості застосування

Для розкриття такої складної і багатоаспектної теми, як методи психології: від дослідження до розвитку особистості, вашій увазі публікація, створена на основі сучасної теорії та безпосереднього практичного досвіду застосування психологічних методів.

Чи задумувались ви коли небудь, як функціонує наш мозок, що керує нашими думками та поведінкою? Як можна зрозуміти та пояснити складні психологічні процеси, які відбуваються в нашій голові? Відповіді на ці запитання та багато інших ми знайдемо разом у цій статті про методи психології.

Психологія — це наука, що досліджує психічні явища, які виникають в мозку людини, а також її поведінку та взаємодію з навколишнім світом. Це наука, яка дозволяє нам краще зрозуміти себе та інших, а також знайти шляхи до розвитку та самопізнання.

Використання різноманітних методів дослідження психіки є невід’ємною складовою психології.

У цій статті ми розглянемо різні методи, які використовуються в психології для дослідження людської психіки та вивчення психологічних процесів. До нашого арсеналу методів входять спостереження, експеримент, опитування, тестування та багато інших.

Отож, мандрувати по світу психології буде цікаво та змістовно. Готові? Тоді вирушаємо у відкриття психологічних таємниць!

ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Коли ми говоримо про дослідження психіки людини, ми маємо на увазі дуже складну та різноманітну територію. Але як знайти шлях у цій гущавині? Для цього і придумали емпіричні методи дослідження, які є основою психології як науки.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Спостереження — це метод, коли дослідник досліджує об’єкт, не втручаючись в його поведінку. Наприклад, вивчення поведінки людей у громадському транспорті.

Самоспостереження — коли людина досліджує себе саму, свої внутрішні стани та процеси. Якщо ти коли-небудь аналізував/ла свої емоції або думки, то ти вже використовував/ла самоспостереження.

ЕКСПЕРИМЕНТ

Метод експерименту — має дуже важливу роль у психології. Він дозволяє провести контрольований експеримент та спостерігати реакцію людини на деякі стимули.

За допомогою методу експерименту можна вивчити досить складні та непрямі зв’язки між різними явищами. Наприклад, вивчення впливу різних тонів музики на психіку людини.

ОПИТУВАННЯ

У психології застосовуються методи опитування щоб зібрати інформацію про певний аспект психіки людини. Це можуть бути стандартні питання або питання, спеціально створені для конкретного дослідження тощо

ТЕКСТОВИЙ

Тестовий — це метод дослідження, суть якого полягає в тому, що людина виконує спеціально розроблений тест, що має за мету оцінити рівень розвитку певної психічної функції.

Такі тести можуть бути розроблені для вимірювання рівня інтелекту, особистісних характеристик, нахилів до певних дій тощо.

Тестовий метод є дуже популярним в психології, оскільки він дозволяє отримати стандартизовану інформацію, яку можна порівняти з результатами інших людей.

АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Суть методу аналізу продуктів діяльності полягає в тому, що дослідник аналізує різні матеріали, які були створені людиною в процесі її діяльності.

Це можуть бути записи, тексти, малюнки, відео чи інші речі.

За допомогою аналізу таких матеріалів дослідник може отримати інформацію про те, які процеси проходять у людини під час виконання певної діяльності, які її мотиви, ставлення, нахили тощо.

БЕСІДА ТА ІНТЕРВʼЮ

Бесіда та інтерв’ю використовуються у розмові з досліджуваним. Відмінності між цими методами полягають у тому, що бесіда є більш неструктурованою, а інтерв’ю — структурованою формою розмови.

У ході розмови дослідник може отримати інформацію про різні питання: від особистісних характеристик та ставлення до різних соціальних проблем.

ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ

Метод експертних оцінок полягає в тому, що дослідник звертається до експертів у певній сфері з питанням про оцінку певного явища, яке він досліджує.

Експерти зазвичай є фахівцями з відповідного напрямку, мають великий досвід у даній сфері і можуть дати професійну оцінку явищу або проблемі.

Наприклад, у дослідженні впливу рекламних банерів на споживачів, дослідник може звернутися до маркетингових експертів з питанням про ефективність реклами відповідного товару.

БІОГРАФІЧНИЙ

Біографічний метод – це коли дослідник вивчає біографію певної людини або групи людей з метою зрозуміти їхнє поведінкове та психологічне функціонування.

Наприклад, у дослідженні відчуттів одностатевих пар в суспільстві, дослідник може досліджувати життєві історії людей з різними орієнтаціями для зрозуміння різних факторів, що впливають на їхні відчуття.

ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ

Проективні методи використовуються для вивчення психологічних явищ шляхом проекції особистісних ознак, побажань, відчуттів та інших психічних станів на зовнішні об’єкти.

Наприклад, у дослідженні ставлення людей до військової служби, дослідник може використовувати тест Роршаха, де людина повинна відповісти на запитання, що виникають під час розгляду абстрактних малюнків.

Це дозволяє дослідникові зрозуміти більше про особистість досліджуваної людини.

Усі емпіричні методи психології можуть бути використані як окремо, так і в комбінації один з одним для отримання більш детальної та повної інформації про психіку людини.

Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки, тому вибір конкретного методу залежить від цілей дослідження та його специфіки.

Використання різних емпіричних методів дослідження психології дозволяє збільшити достовірність результатів та отримати більш повну картину про психіку людини.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Після того, як дані були зібрані за допомогою емпіричних методів, необхідно провести аналіз цих даних. Існує кілька методів аналізу даних, які використовуються в психологічних дослідженнях.

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ допомагають встановити кількісні та якісні характеристики вивчуваного явища.

Наприклад, кількісний аналіз може допомогти встановити, наскільки часто певний вчинок відбувається, а якісний аналіз може допомогти встановити, як саме відбувається цей вчинок.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ

Теоретичний аналіз і синтез допомагають визначити закономірності та залежності між вивчуваними явищами.

Наприклад, теоретичний аналіз може допомогти визначити, які фактори впливають на розвиток певного психологічного стану.

ПОРІВНЯННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Порівняння і класифікація допомагають порівнювати та класифікувати вивчувані явища.

Наприклад, порівняння може допомогти встановити, які різниці є між групами людей, а класифікація може допомогти упорядкувати певні явища за певними критеріями.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Систематизація, узагальнення і типологізація допомагають упорядковувати, організувати та узагальнити отримані дані.

Наприклад, систематизація може допомогти упорядкувати різні аспекти вивчуваного явища, а типологізація може допомогти визначити різні типи людей.

АБСТРАГУВАННЯ ТА КОНКРЕТИЗАЦІЯ

Абстрагування і конкретизація відносяться до методів аналізу даних, які використовуються в психології для подальшого розвитку теоретичних концепцій та гіпотез.

Абстрагування означає виділення загальних ознак або закономірностей в наборі даних, ігноруючи деталі та окремі випадки.

Наприклад, при дослідженні стереотипів професій, можна виділити загальні риси, які пов’язані з певною професією (наприклад, лікар – допитливість, відповідальність), ігноруючи індивідуальні особливості конкретного лікаря.

Конкретизація ж означає розгляд окремих випадків та деталей, які можуть бути важливими для розуміння психологічного явища.

Наприклад, при дослідженні ефективності психотерапії можна розглядати окремі випадки успішних та неуспішних терапій, щоб з’ясувати чинники, які впливають на результати терапії.

МОДЕЛЮВАННЯ

Моделювання — ще один метод аналізу даних, який полягає в створенні математичних або комп’ютерних моделей, що описують психологічні явища та процеси.

Наприклад, моделювання може бути використано для дослідження процесів ухвалення рішень у ситуаціях зі значною кількістю факторів, де збір даних в реальному часі є неможливим.

В цілому, усі методи аналізу даних та їх інтерпретації — є невід’ємною частиною досліджень у психології, оскільки дозволяють дійти до загальних висновків та розробити нові концепції та гіпотези.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Для того, щоб дослідження психіки людини було ефективним, необхідно використовувати не тільки різні методи дослідження, але й різні організаційні методи.

Організаційні методи дослідження допомагають збирати більше даних, зменшити час і зусилля, зробити дослідження більш цілеспрямованим та точним.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ

Один із організаційних методів дослідження у психології — порівняльний. Він полягає в тому, щоб порівнювати різні групи людей за певними параметрами.

Наприклад, досліджуючи емоційний стан студентів під час сесії, можна порівняти групу студентів, які мають високі бали, з групою студентів, які мають низькі бали, та з’ясувати, які емоції переважають у кожній з груп.

Чи, скажімо, для дослідження психологічних особливостей жінок та чоловіків можна провести порівняльний аналіз їхніх реакцій на певні подразники.

ЛОНГІТЮДНИЙ

Лонгітюдний метод передбачає спостереження за однією і тією ж людиною протягом тривалого часу.

Наприклад, досліджуючи ефективність психотерапії, можна спостерігати за однією людиною протягом місяця, двох чи більше, і визначити, наскільки успішним було лікування. Чи, до прикладу, можна досліджувати психологічний розвиток дітей від народження до підліткового віку.

ПОПЕРЕЧНИХ ЗРІЗІВ

Метод поперечних зрізів передбачає дослідження групи людей у певний момент часу.

Наприклад, досліджуючи підвищення самооцінки у підлітків, можна опитати групу підлітків у віці 14 років та порівняти їхні відповіді з відповідями тієї ж групи через рік.

КОМПЛЕКСНИЙ

Комплексний метод передбачає використання декількох методів дослідження одночасно з метою отримання комплексної інформації про певне явище або проблему.

Наприклад, для вивчення психологічного стану людини можна застосовувати методи спостереження, опитування, тестування та інші.

МОНОГРАФІЧНИЙ

Монографічний метод передбачає глибоке дослідження одного конкретного явища або об’єкта в різних аспектах і з різних сторін.

Наприклад, можна досліджувати психологічні особливості дітей з розумовими вадами, досліджуючи їх поведінку, емоції, мислення тощо.

ПРОМІЖНИЙ ПІДСУМОК ЩОДО МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЇ

Емпіричні методи, такі як спостереження, експеримент, опитування, тестування, метод аналізу продуктів діяльності, бесіда, інтерв’ю, анкетування, метод експертних оцінок, біографічний метод та проективні методи — дозволяють дослідникам збирати дані про психіку людини з різних ракурсів.

Методи аналізу даних та їх інтерпретації, такі як кількісний та якісний аналіз, теоретичний аналіз і синтез, порівняння і класифікація, систематизація, узагальнення і типологізація, абстрагування і конкретизація, моделювання — уможливлюють можливість розкриття значення отриманих даних та підбиття підсумків.

Організаційні методи дослідження, такі як порівняльний метод, лонгітюдний метод, метод поперечних зрізів, комплексний метод та монографічний метод — дозволяють виконати більш глибокий та широкий аналіз психічних явищ і зробити висновки, які можуть бути корисними для подальшого дослідження або практичного застосування.

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Генетичний метод є одним з ключових методів психології, який дозволяє вивчати еволюційний розвиток психіки людини.

Цей метод передбачає дослідження біографій та родинних зв’язків людей з метою виявлення спільних тенденцій та факторів, які впливають на психічний розвиток і поведінку.

Структурний метод полягає в аналізі структури психіки людини. Для цього дослідник використовує різні підходи та техніки, такі як тестування, опитування, спостереження тощо.

Результатом такого дослідження може бути встановлення структури психіки людини, а також виявлення зв’язків між різними її компонентами.

Шкалювання є методом вимірювання психічних явищ, який передбачає використання різних шкал, які дозволяють вимірювати ступінь вияву певних явищ у людини. Наприклад, шкала депресії дозволяє вимірювати ступінь вияву депресивних симптомів у людини. Цей метод дослідження дозволяє отримувати кількісні дані, які легко аналізувати та порівнювати.

Інтерпретаційні методи є важливими для розуміння сутності психічних явищ та їх зв’язків між собою, а також дозволяють отримати чисельні характеристики психіки людини.
Інтерпретаційні методи дослідження психіки відрізняються від емпіричних тим, що не обмежуються збором фактів, а йдуть далі – до їх розуміння та тлумачення. Ці методи дають можливість розкрити сутність психічних явищ та зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки між ними.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ

Далі узагальнено розберемося, що таке психоаналітичні методи та як вони використовуються в психотерапії і почнемо з психоаналітичних.

ПСИХОАНАЛІТИЧНІ

Психоаналіз — метод психотерапії, який був створений Зигмундом Фройдом (батьки котрого, до речі, походять з України) на початку XX століття.

Головною ідеєю психоаналізу є те, що більшість психічних проблем людини виникає з підсвідомого рівня, а не зі свідомого.

Психоаналітики вважають, що конфлікти, які людина переживає на свідомому рівні, є лише проявами більш глибоких конфліктів, що виникають на підсвідомому рівні.

Таким чином, психоаналіз вивчає та розкриває внутрішній світ людини, в якому містяться незадоволені бажання, страхи та інші емоції, які мають великий вплив на психіку.

Один з головних методів психоаналізу — класичний психоаналіз, який базується на довільному асоціативному потоці свідомості клієнта. У процесі класичного психоаналізу пацієнт розповідає про свої переживання, аналізує свої мрії та асоціації.

Ці дані допомагають психоаналітику зрозуміти підсвідомий світ клієнта.

Аналітична психологія — ще один метод психоаналітичної терапії, розроблений Карлом Юнгом. Основна ідея аналітичної психології полягає у тому, щоб розкрити та зрозуміти індивідуальну структуру підсвідомості пацієнта та його архетипи.

Психоаналітики вбачають, що природні сни є проявом прихованих конфліктів, потреб і бажань в людській психіці, а під час сесії клієнт має зіткнутися зі своїм безсвідомим, зрозуміти його і розкрити зміст, який знаходиться в його підсвідомості.

Інтерперсональний психоаналіз, у свою чергу, орієнтований на взаємодію між людьми. Цей підхід допомагає клієнту зрозуміти взаємовідносини з іншими людьми, виявити проблеми у спілкуванні та змінити свої ставлення до інших людей.

Усі ці методи мають свої переваги та недоліки. Психоаналіз може бути дуже ефективним, але вимагає значного часу та зусиль від клієнта, водночас, скажімо, когнітивно-поведінковий підхід може бути корисним у короткостроковій перспективі, але не завжди дозволяє змінити корінні проблеми.

Зважаючи на це, багато психотерапевтів використовують інтегрований (інтегративний) підхід, де комбінують різні методи в залежності від потреб клієнта та його проблем.

КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВІ МЕТОДИ

Когнітивно-поведінкові методи є одними з найбільш популярних терапевтичних підходів, а головна їх ідея полягає у тому, щоби змінити спосіб думання та поведінку клієнта, аби він міг покращити якість свого життя та досягти своїх цілей.

Один з прикладів когнітивно-поведінкової терапії — раціонально-емоційна терапія. Цей метод зосереджується на виявленні та зміні негативних думок та переконань, які можуть викликати стрес та депресію.

Підхід спрямований на розуміння, що не події, а наші думки про них викликають емоції, відтак, клієнт поступово учиться аналізувати свої думки та переконання і змінювати їх на більш корисні.

Інший приклад — діалектично-поведінкова терапія. Цей метод спрямований на зменшення симптомів, пов’язаних з поганим регулюванням емоцій та міжособистісних відносин. Клієнт вчиться розуміти та контролювати свої емоції, зменшувати стрес та покращувати взаємодію з іншими людьми.

Також до когнітивно-поведінкових методів належить когнітивно-поведінкова терапія, що використовується для лікування тривожності та депресії, а також для розв’язання проблем зі сном.

Взагалі, когнітивно-поведінкові методи зосереджуються на конкретних цілях та задачах клієнта, а не на розгляданні минулого. Вони допомагають людям швидше досягати своїх цілей та змінювати свої життя.

Когнітивно-поведінкові методи є одними з найбільш ефективних підходів в психотерапії, оскільки вони допомагають людям швидше досягати своїх цілей та змінювати свої життєві сценарії. Головними ідеями цього методу є те, що поведінка людини залежить від її переконань та думок, і що ці переконання та думки можуть бути змінені.

Ще одним методом є прийоми позитивної психології, які зосереджуються на розвитку позитивного мислення та емоцій.

ІНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ

Інтегративна психотерапія — підхід, що поєднує різні методи та техніки з різних шкіл психотерапії з метою забезпечити оптимальну терапевтичну підтримку для конкретного клієнта.

Такий підхід може включати елементи когнітивно-поведінкової терапії, психодинамічної терапії, гештальт-терапії, екзистенціальної терапії та багато іншого.

Інтеграція декількох підходів дозволяє забезпечити більш ефективну терапію, оскільки враховуються різні аспекти життя та проблем, які можуть впливати на емоційний стан та поведінку людини.

Наприклад, психотерапевт може використовувати елементи когнітивно-поведінкової терапії для допомоги клієнту змінити свої деструктивні думки та переконання. Водночас, враховуючи екзистенціальні аспекти, психотерапевт може працювати з клієнтом над знаходженням сенсу у своєму житті та розвитком особистісної зрілості.

Отже, інтегративна психотерапія може бути ефективним підходом для тих, хто шукає індивідуальний та комплексний підхід до розв’язання своїх проблем.

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ

Гештальт-терапія — психотерапевтичний підхід, що базується на теорії гештальт-психології, яка стверджує, що людина має пристосовуватися до навколишнього світу, сприймаючи його як цілісну форму, а не окремі частини.

Гештальт-терапія відноситься до гуманістичних підходів в психотерапії та спрямована на розвиток свідомості та особистісного зростання. Цей підхід допомагає людині зосередитися на таких аспектах як: самовираження та саморозвиток; збільшення особистісної свободи; розвиток відповідальності за власне життя; зниження рівня тривоги та стресу, підвищення рівня самоповаги та відчуття гідності тощо

Цей підхід заснований на підтримці людини у відчутті її цілісності та навчанні, як працювати зі своїми емоціями та реагувати на оточуючий світ та включає такі методики, як:

 • Робота з тілом та диханням;
 • Робота з емоціями та переживаннями;
 • Робота зі сновидіннями та фантазіями;
 • Робота з метафорами та символами;
 • Групові сесії та практика самопізнання.

Основною метою гештальт-терапії є збільшення свідомості та розвиток особистісного зростання. Цей підхід забезпечує психологічний підхід до людини та її проблем, що допомагає зробити власне життя більш гармонійним та повним.ІНШІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Окрім вищезгаданих, існує безліч інших підходів та методів у психології. До них можна віднести:

 • Психофізіологічні методи, що досліджують взаємозв’язок між фізіологією та психікою людини;
 • Транзактний аналіз, що досліджує психологічні та соціальні транзакції між людьми;
 • Гуманістична психологія, що зосереджена на розвитку потенціалу людини та її вільному виборі;
 • Психологія мистецтва, що досліджує взаємозв’язок між мистецтвом та психікою людини;
 • Теорія сугестії, що досліджує вплив сугестії на психіку людини.

Це лише деякі приклади методів та підходів у психології, адже ця наука безмежна та постійно розвивається, доповнюючи свої теорії та методи новими дослідженнями.

ВИСНОВКИ

Значення психології в сучасному світі неможливо переоцінити. Вона допомагає нам розуміти себе та оточуючих, виявляти причини наших дій та емоцій, розв’язувати конфлікти та покращувати якість життя.

Різноманітні методи психології дозволяють нам знайти власний шлях розвитку та самореалізації, покращити взаємини з близькими та колегами, а також знизити рівень стресу, покращити психічне здоров’я, зрозуміти наші емоції, розкрити наш потенціал та зберегти здоров’я розуму і тіла тощо

Психологія — це наука, яка надає нам можливість розуміти і розвивати нашу психіку, взаємодіюти з іншими людьми та покращувати якість нашого життя. Відкриваючи нові горизонти знань та розвитку, психологія допомагає нам розпочати новий етап у нашому житті і впевнено крокувати вперед до своїх цілей.

Тож, будьмо відкритими до нових знань і можливостей, допоможемо собі та іншим на шляху розвитку і відкриття нових можливостей у своєму житті!

Автор

 • Ольга Доманіна

  Психолог/ психотерапевт в методі позитивна психотерапія, член Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії (WAPP), членкіня УСП (Українська спілка психотерапевтів), тренер з метафоричних карт, консультант з питань працевлаштування. 10 років допомагала поєднувати крутих спеціалістів з улюбленою роботою через цінності і внутрішню мотивацію 8 років практичний психолог у Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення 6 років психолог-консультант у Національному антарктичному науковому центрі: психологічний відбір в експедицію на Українську антарктичну станцію.

  Переглянути мареріали