Предмет психології

Загальна інформація про предмет психології у статті Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

Лаконічна, але водночас містка характеристика предмету психології неможлива без “поділу складного на декілька простих”, саме тому, на початок ознайомлення із публікацією пропонуємо структуру викладу інформації:

 1. Вступ
  • Визначення психології як науки
  • Предмет та об’єкт психології
 2. Розвиток психології та розуміння її предмету
  • Історія розвитку психології
  • Завдання психологічної науки
 3. Складові предмету психології як науки
  • Психіка людини, її сутність і функції
  • Психічні процеси, стани та властивості
  • Рівні психіки
 4. Методи дослідження в психології крізь призму її предмету
  • Сучасні методи соціально-психологічних досліджень
  • Теорії психології та психологічні концепції та моделі
 5. Підсумки

ВСТУП

Психологія — наука про людську поведінку та психічні процеси, що займається вивченням того, як людина сприймає, мислить, відчуває та діє.

Психологія розвивається на перетині інших наук, як-от: філософія, медицина, соціологія та біологія.

Предметом психології у сучасному науковому середовищі вважається поведінка та психічні процеси людини, які можуть бути досліджені за допомогою наукових методів.

Об’єктом же психології є сама людина, її поведінка та психічні процеси.

Важливість психології у тому, що вона допомагає розуміти та пояснювати людську поведінку і діяльність, а також розробляти ефективні методи підтримки та поліпшення психічного здоров’я і добробуту людей.

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ ЇЇ ПРЕДМЕТУ

Історія розвитку психології є дуже багатогранною та цікавою, адже перші згадки про психічні процеси та поведінку людини трапляються ще в давніх філософських працях, де вони розглядалися як філософські питання.

Водночас, психологія як самостійна наука — почала розвиватися тільки в XIX столітті, позаяк лише у цей час вчені почали використовувати наукові методи для вивчення психічних процесів та поведінки людини.

У XX столітті психологія розвивалася в різних напрямках, таких як поведінковий, гештальт, психоаналітичний та інші. Кожен з цих напрямків мав свої особливості та методи дослідження.

Сьогодні психологія є дуже розвинутою наукою, яка має велику кількість напрямків та методів дослідження.

Вона вивчає різноманітні аспекти психіки та поведінки людини, такі як пам’ять, увага, сприйняття, мислення, емоції, мотивація, соціальна взаємодія та інші.

Завдання психологічної науки полягають у розумінні та поясненні різноманітних аспектів психіки та поведінки людини, а також у розробці методів та способів, що допомагають підвищувати якість життя та психічного здоров’я людей.

Психологічна наука також займається розробкою теорій та концепцій, що допомагають пояснювати поведінку людей в різних ситуаціях, в тому числі в соціальному та робочому оточенні, допомагаючи підвищувати ефективність та продуктивність людей.

Крім того, психологічна наука використовується в багатьох галузях життя, таких як освіта, медицина, бізнес, спорт та інші.

Психологічні знання та практики допомагають підвищувати ефективність процесів навчання та тренувань, забезпечують психологічну допомогу в різних сферах життя, сприяють розвитку кар’єри та взаємовідносин у колективі.

Іншими словами, завдання психологічної науки полягають не тільки в розумінні та поясненні психічних процесів та поведінки людини, але й у застосуванні цих знань у різних сферах життя для поліпшення якості життя та психічного здоров’я людей.

СКЛАДОВІ ПРЕДМЕТУ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Психологія як наука про психіку та поведінку людини, складається з різних елементів, таких як психіка людини, психічні процеси, стани та властивості, а також рівні психіки.

Психіка людини — складна та багатогранна система психічних процесів та станів, що відбивають внутрішній світ людини та її відношення до навколишнього середовища.

Вона є основою для розуміння та пояснення поведінки людини та взаємодії з навколишнім світом.

Сутність психіки полягає в її здатності до сприйняття, обробки, зберігання та відтворення інформації про навколишній світ.

Психічні процеси — складні психологічні феномени, що віддзеркалюють внутрішній світ людини, як-от сприйняття, увага, пам’ять, мислення, мовлення, відчуття та інші.

Вони відбуваються на рівні нервової діяльності та містять різні процеси, що забезпечують операції з інформацією, зокрема її зберігання, переробку та передачу.

Психічні стани та властивості — це тимчасові або постійні зміни в психічному стані людини, такі як емоції, настрій, тривога, стрес, здатності та інші. Вони можуть бути викликані різноманітними факторами, як-от фізіологічні, психологічні, соціальні та інші.

Рівні психіки — це підходи до опису та розуміння структури та функціонування психіки людини, що зазвичай використовуються в психології. В залежності від конкретного підходу, виділяють різні рівні психіки, але найбільш поширеними є такі:

 • Нижній рівень психіки (підсвідомість) містить вроджені та безумовні реакції, що виникають у відповідь на зовнішні подразники. Цей рівень відповідає біологічним потребам та інстинктам, таким як їжа, вода, сексуальна поведінка тощо
 • Середній рівень психіки (свідомість) — це рівень свідомого сприйняття та розуміння подразників навколишнього світу. Він містить процеси сприйняття, уваги, пам’яті, мислення та мовлення і віддзеркалює здатність людини до орієнтації у світі, до здійснення свідомих виборів та контролю над своєю поведінкою
 • Верхній рівень психіки (над-Я) — рівень самоусвідомлення та самопізнання. Він містить процеси, що відповідають за формування внутрішнього світу людини, як-от почуття, емоції, цінності, вірування та інші. Цей рівень віддзеркалює здатність людини до самопізнання та саморозвитку, до розуміння власного місця в світі та взаємин з іншими людьми.

Знання про рівні психіки допомагають психологам і психотерапевтам розробляти методи та стратегії для роботи з різними людьми та їхніми проблемами.

Крім того, розуміння рівнів психіки допомагає фахівцям розробляти методики для підвищення рівня психічного здоров’я та ефективності поведінки людини у різних ситуаціях, адже:

 • рівні психіки також важливі для розуміння, зокрема, механізмів формування особистості, її цінностей та вірувань;
 • розуміння рівнів психіки може допомогти розкрити та пояснити мотивації людини та її цілі у житті, а також допомогти змінити негативні стереотипи поведінки та уявлення.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ

Психологічна наука використовує різноманітні методи дослідження, щоб досліджувати та розуміти різні аспекти психіки та поведінки людини, а дослідники використовують різні методи, залежно від конкретної проблеми, яку вони досліджують, а також від своїх теоретичних підходів та гіпотез.

Основні методи дослідження, що використовуються в психології, можна розділити на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні методи.

Об’єктивні методи дослідження в психології використовуються для збирання об’єктивної інформації про психічні процеси та поведінку людини. Найбільш поширеними об’єктивними методами є:

 • Експеримент — метод, за допомогою якого дослідники контролюють різні змінні та вимірюють їх вплив на поведінку та психічні процеси людини.
 • Спостереження — це метод, який використовується для спостереження поведінки та психічних процесів людини у природних умовах.
 • Анкетування — метод, який використовується для збирання інформації від людей за допомогою стандартизованих питальників.
 • Кореляційний аналіз — це метод, за допомогою якого визначається ступінь залежності між двома або більше змінними.

Суб’єктивні методи дослідження в психології використовуються для збирання суб’єктивної інформації про психічні процеси та дослідження думок, переживань та відчуттів людини, а найбільш поширеними із них вважаються:

 • Метод спостереження за своїми власними переживаннями — це метод, за допомогою якого людина самостійно аналізує свої власні переживання та відчуття.
 • Метод інтерв’ю — метод, який використовується для детального дослідження думок, відчуттів та переживань людини.
 • Метод асоціативного експерименту — це метод, за допомогою якого дослідники досліджують зв’язки між різними поняттями, визначаючи, які асоціації виникають у людей, коли вони чують або бачать певні слова або образи.
 • Метод проективного тестування — метод, за допомогою якого дослідники досліджують психічні процеси та стани, запрошуючи людей виконувати завдання, які не мають однозначної відповіді, а залежать від індивідуальних особливостей людини.

Психологічна наука також використовує теорії та концепції, щоб досліджувати та пояснювати психічні процеси та поведінку людини, найбільш відомі з яких включають теорії розвитку особистості, теорії мотивації, теорії сприйняття та уваги, теорії психопатології тощо.

Крім того, у психології розвиваються різні моделі, що дозволяють досліджувати різні аспекти психіки, такі як моделі розуміння рухів, емоцій, мислення та інших психічних процесів.

Розробка моделей є важливим аспектом психологічних досліджень, оскільки це дозволяє створювати теоретичні основи для розуміння різних психічних процесів та поведінки людини.

Моделі можуть бути базовими теоретичними конструктами, що використовуються для пояснення різних аспектів психіки, або конкретними алгоритмами, які допомагають розуміти та прогнозувати поведінку людини. Наприклад,

 • однією з відомих моделей в психології є модель емоцій, що пояснює, як емоції формуються, як вони впливають на поведінку та психічні процеси людини;
 • іншою відомою моделлю є модель мислення, що допомагає розуміти, як мислення функціонує та які процеси відбуваються в мозку під час розв’язання завдань.

Також в психології існують різноманітні техніки та методи, що дозволяють вивчати психічні процеси та поведінку людини. Наприклад,

 • функціональна магнітно-резонансна томографія (fMRI) використовується для вивчення активності мозку та змін, які відбуваються в мозкових областях під час виконання певних завдань;
 • електроенцефалографія (ЕЕГ) дозволяє вимірювати електричну активність мозку та вивчати різні аспекти психіки, такі як увага, сприйняття та емоції.

У психології також розвиваються різні підходи до дослідження, такі як експериментальний, діагностичний, кореляційний, компаративний тощо, кожен з яких має свої переваги та недоліки, тому дослідники використовують їх залежно від поставленої мети та завдань дослідження.

 • Експериментальний підхід дозволяє контролювати умови дослідження та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між певними факторами та результатами дослідження.
 • Діагностичний підхід оцінює різні аспекти психічного стану людини та встановлює наявність певних розладів.
 • Кореляційний підхід уможливлює вивчення зв’язків між різними психічними процесами та властивостями без встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
 • Компаративний підхід дозволяє порівнювати різні види поведінки та психічні процеси у людини та тварин.

Усі ці підходи та методи дослідження взаємодіють між собою та доповнюють один одного, що дозволяє отримувати повнішу та точнішу інформацію про предмет психології, власне психіку людини та її функціонування.

ПІДСУМКИ

У даній статті ми розглянули предмет психології та основний зміст психології як науки через призму її предмету — поведінки та психічних процесів.

Розуміння предмету психології допомагає осягати та пояснювати різноманітні аспекти психіки та поведінки людини, а також розвивати методи та способи, які допомагають підвищувати якість життя та психічного здоров’я людей.

Значення предмету психології для суспільства полягає у тому, що за його допомогою наука допомагає розв’язувати багато проблем, з якими стикаються люди у повсякденному житті та різних галузях діяльності.

Автор